Logo

Toekomstbestendig huisvesten

Stap voor stap naar een wendbare vastgoedstrategie

Opleidingbeeld
Nieuwe organisatieconcepten, meer onderlinge afstand, minder mensen op kantoor en meer thuiswerken hebben grote impact op je huisvestingsplan. Hoe kun je dat faciliteren? Constateer je dat je huisvesting niet meer aansluit bij je organisatiedoelen, of bij de behoeften van je medewerkers? De vraag is welke huisvesting je organisatie dan wél nodig heeft. Een nieuw organisatieconcept implementeer je niet zomaar succesvol. Dit programma is het vertrekpunt voor de ontwikkeling van een toekomstgerichte visie op huisvesting en een effectief, wendbaar huisvestingsplan in volatiele tijden, dat bijdraagt aan de organisatiestrategie.

Toekomstbestendig huisvesten: in het kort

Of je nu zelfsturend, agile of hybride wilt gaan werken, het slagen van zulke concepten begint met een duidelijk onderscheid tussen doel en middel. Waarom zouden je mensen naar kantoor moeten komen, of juist thuis werken? Waarvoor zou er hybride gewerkt moeten worden? Vervolgens aan jou de taak om de optimale match te maken tussen de vraag naar ruimte en het aanbod van vastgoed, waarbij je enerzijds rekening dient te houden met beschikbare huisvesting en thuiswerkplekken. Anderzijds met een voortdurend veranderende organisatie, ambities om de CO2-footprint van werken, eten en reizen terug te dringen en veranderende opvattingen van je en je medewerkers over woon-werkverkeer en vervoersmodaliteiten. 

 

Van visie naar implementatie

Tijdens dit programma ga je aan de slag met ingrediënten voor een huisvestingsstrategie die je ruimte biedt om je vastgoedportefeuille tijdig geschikt te maken voor toekomstige wensen van je organisatie. Je maakt een analyse van de hoofddoelstellingen van het primaire proces binnen je organisatie en de vertaling daarvan in uitgangspunten voor huisvesting en vastgoed, inclusief:

 • de inzet van innovatieve, gezonde en duurzame huisvestingsconcepten;
 • het werken met scenario’s; 
 • het maken van risico-inventarisaties; 
 • de introductie van een locatiebeleid;
 • revitalisatie van bestaande panden. 

Bij het invullen van plannen houd je niet alleen rekening met de benodigde omvang, maar vooral ook om de kernwoorden: kwaliteit waardoor men beter kan presteren en aanpasbaarheid waardoor de organisatie adequaat kan omgaan met veranderingen in de tijd. 

 

Dit levert je de volgende resultaten op:

 • Je kunt een match maken tussen de organisatievraag en het aanbod van ruimte 
 • Je kunt vlot schakelen tussen vakinhoudelijk huisvestingadvies en strategisch vastgoedmanagement
 • Je hebt inzicht in mogelijke huisvestingsvarianten en hoe u deze uit kunt werken voor een resultaatgerichte besluitvorming
 • Je bent in staat oplossingen te creëren voor de bestaande voorraad, leegstand van vastgoed en erfgoed en meervoudig inzetbare of tijdelijke nieuwbouw
 • Je kent de processtappen naar een succesvol Lange Termijn Huisvestingsplan
 • Je hebt inzicht in de verschillende rollen die betrokken zijn bij de huisvestings- en vastgoedstrategie
 • Je wordt een serieuze gesprekspartner voor de directie bij veranderingen in organisatie, huisvesting en vastgoed

 

En als bagage neem je mee:

 • Handvatten voor het koppelen van de vastgoedstrategie aan de organisatiestrategie; de relatie tussen de algemene strategie van de organisatie en de huisvestingstrategie 
 • Definities en methoden voor het duiden van gezonde en duurzame gebouwen
 • Kernbegrippen met betrekking tot Activity Based Working: success factors and space types; remote working, collaborative space, co-working, smart offices, healthy offices en agile working
 • Introductie in de tools zoals het DAS-model; gebruiksprofiel versus gebouwprofiel (NEN 8021); BREEAM-in-Use; Greenlease 

 

Voor wie is dit incompany programma?

Dit programma is gericht op:

 • Facilitaire managers met een vastgoedportefeuille;
 • Facility Managers met huisvestingsverantwoordelijkheid;
 • Hoofden Bedrijfsvoering met vastgoed of huisvestingsverantwoordelijkheid in portefeuille;
 • Vastgoed managers met interesse voor hun huurders;
 • Asset Managers van kantoorhuisvesting.

Afhankelijk van de deelnemers worden voorbeelden gekozen. Gezien de strategische inhoud van het programma is dit programma minder geschikt voor operationeel medewerkers.

Toekomstbestendig huisvesten: programma

Docent: Rinus Vader en Pepijn Schoonhoven

 

Het incompany programma Toekomstbestendig Huisvesten helpt je om wendbaar te worden met een responsieve vastgoedstrategie.

 

Mogelijke onderwerpen ochtendprogramma:

 • Organisatievisie versus huisvestingsbeleid
 • Onderscheid tussen doel en middel bij organisatie- en huisvestingsconcepten
 • Vraagarticulatie bij werken op aan kantoor, thuis en/of hybride
 • Aanboddefiniëring: aanpasbaarheid, flexibiliteit, elasticiteit en indeelbaarheid
 • Vastgoedbeleid: vastgoed is kapitaalintensief en traag in verandering
 • Energieprestaties, minimum en bovenwettelijke ambities Paris Proof, NoM, NetZeroCarbon, Embodied Carbon
 • Locatiebeleid en revitalisatie en verduurzaming van bestaande panden
 • Hoe zorg je voor een match van ruimtevraag met beschikbaar vastgoedaanbod?

 

Aan de slag met:

 • Inventariseren dynamiek in omvang, plaats en gebruikerswensen
 • Duiding en inschatting van ontwikkelingen in verschuiving, omvang en beoogd gebruik
 • Inventariseren vastgoed naar omvang en elasticiteit in volume, flexibiliteit in indeling, herbruikbaarheid in functionaliteit, duurzaamheid in energiegebruik, circulariteit in hergebruik 
 • Planning van natuurlijke interventiemomenten zoals expiratie huurcontracten, renovatieplanning, transformatie- en demontagegeschiktheid, verwerving, aanhuur, depositie, verkoop

 

Mogelijke onderwerpen middagprogramma:

 • De huisvestingsstrategie en het lange termijn huisvestingsplan
 • In 19 stappen naar een robuuste match van de vraag met het aanbod
 • Afwegingskader en variantenstudie; de meerwaarde van werken met scenario’s
 • Activity Based Working, Zoning, Productive Workplace
 • Gebruiksprofiel versus gebouwprofiel conform NEN 8021, WELL, Fitwell, Welbeing, kwaliteitsbeleving, tevredenheidsmeting en knelpuntenanalyse 

 

Aan de slag met:

 • Nut en consequenties van activity based working
 • Overzicht van prestaties per gebouw in termen van kosten, kapitaalbeslag, eindgebruikerstevredenheid
 • Opstellen en realiseren masterplan vastgoed, waarmee lange termijn huisvestingsbehoefte wordt geaccommodeerd (inhoudsopgave aangereikt)
 • Realiseren projecten volgens programmaplan
 • Toetsen of de bedoeling van het plan wordt gerealiseerd 

 

Rinus Vader

Sprekersfoto
Leading Professional Vastgoed Strategie en Energietransitie bij Royal HaskoningDHV.
Rinus Vader is Leading Professional Vastgoed Strategie en Energietransitie bij Royal HaskoningDHV. Als strategisch adviseur ontwikkelt hij diensten op asset management, portefeuille management, huisvesting en verduurzaming - resulterend in maatschappelijk en zakelijk renderend vastgoed en bedrijfshuisvesting. Rinus heeft NFC Index Coöperatie opgericht en twaalf jaar geleid, een coöperatie van huisvestinggebruikers, adviesbureaus en dienstverleners die gegevens, informatie, kennis en inzichten uitwisselen over prestaties op kosten, service niveaus en duurzaamheid. Hij heeft FM voor de Nederlandse Spoorwegen opgezet, studeerde civiele techniek, bouwkunde, bedrijfskunde, vastgoedkunde en facility management.

Pepijn Schoonhoven

Sprekersfoto
Senior-adviseur bij Royal HaskoningDHV
Pepijn Schoonhoven is Senior-adviseur bij Royal HaskoningDHV en levert diensten gericht op bedrijfshuisvesting in de ruimste zin. Hij vertaalt daarbij de primaire doelen van de organisatie naar huisvesting en vastgoed. Van initiatief tot projectdefinitie, resulterend in herbestemming, herhuisvesting en nieuwbouwopgave, voor overheden, onderwijs, zorg en bedrijfsleven, op schaalniveaus van de werkomgeving, gebouwen en gebiedsontwikkeling. Pepijn studeerde architectuur en heeft een lange ervaring in huisvestingsadvies.

Cedeo

© Sijthoff Media. Auteursrecht voorbehouden.